ALAPSZABÁLY


A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a következő – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabályt alkotta:

Az Alapszabály új és módosított szövegrészeit félkövér, dőlt betűs szedés jelöli.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.)Az Egyesület neve:Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége

2.)Az Egyesület székhelye:3743 Ormosbánya, Petőfi út 8.

3.)Az Egyesület jogállása:Az Egyesület jogi személy; közhasznú szervezet.

4.)Az Egyesület működésiAz Egyesület működési területe a térségi

területe:önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

5.)Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6.)Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

7.)Az Egyesületet, az Egyesület támogatóit és az Egyesület szolgáltatásait igénybevevőket a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmények illetik meg.

8.)Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

9.)Az Egyesület a működésének és szolgáltatásai igénybevétele módjának adatait, valamint a beszámolóit saját honlapján, ennek hiányában a tag önkormányzatok helyi kábeltelevíziós csatornáján, illetve azok írásos sajtótermékeiben nyilvánosságra hozza.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a személyiségi jogok védelmére, valamint a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályok betartásával bárki betekinthet.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

10.)Az Egyesület célja:

A szuha-, a bán- és a rudavölgyi térségbe tartozó települések, és ezek gazdaságának, társadalmának összehangolt fejlesztése; ennek keretében különösen:

a.)a térség települési önkormányzatainak sajátos, a térség társadalmi, gazdasági, földrajzi helyzetéből adódó érdekeinek megjelenítése, képviselete, érvényesítése;

b.)a térség problémáinak feltárása, fejlesztési stratégiai tervek készítése;

c.)a településközi, kistérségi együttműködés elősegítése, közös megoldások koordinálása, szakmai támogatása; térségi és EU-s pályázati, finanszírozási források feltárása és megpályázása;

d.)a helyi gazdasági értékek, valamint a vállalkozások lehetőségeinek feltárása és létesítésének elősegítése, feltételeinek összehangolása;

e.)környezetvédelmi teendők térségi összehangolása, képviselete; az épített és természeti környezet értékeinek megóvásában, rehabilitációjában való közreműködés;

f.)a térség idegenforgalmi értékeinek feltárása, hasznosítása, hazai és külföldi bemutatása;

g.)a térségbe irányuló idegenforgalmi kereslet feltételeinek (szállás, vendéglátás, szolgáltatások, kulturális rendezvények, kereskedelem stb.) közös megteremtése, működtetése, valamint ezekhez pénzügyi és szellemi források felkutatása;

h.)szociális gondok, foglalkoztatási problémák megoldásában való közreműködés; munkahelyteremtés segítése;

i.)a települési önkormányzatok tevékenységének szakmai, módszertani segítése tanácsadással, információk eljuttatásával.

11.)Az Egyesület a céljainak a megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

a.)szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 2. pont), ennek keretében különösen

-a bányásztelepülésekre jellemző szociális gondok, foglalkoztatási problémák, feltárásában, megoldásában való közreműködés;

b.)kulturális tevékenység(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 5. pont), ennek keretében különösen

-a bányász kulturális értékek feltárása, hasznosítása, hazai és külföldi bemutatása,

-a bányászat tárgyi örökségeinek, bányászművészek alkotásainak megjelenést biztosító kiállítások szervezése, támogatása,

-a kulturális kereslet feltételeinek (szállás, vendéglátás, szolgáltatások, kulturális rendezvények stb.) közös megteremtése, működtetése, valamint ezekhez pénzügyi és szellemi források felkutatása;

a.)kulturális örökség megóvása(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 6. pont), ennek keretében különösen

-a bányásztelepülések jellegzetes épített környezeti értékeinek megóvásában való közreműködés;

b.)környezetvédelem(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 9. pont), ennek keretében különösen

-a felhagyott bányaművelésekkel kapcsolatos környezetvédelmi, tájrehabilitációs teendők összehango-lása, képviselete,

-a természeti környezet értékeinek megóvásában való közreműködés;

c.)hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 11. pont), ennek keretében különösen

-a tag önkormányzatok és egyéb bányásztelepülések sajátos, a múltjukból, a társadalmi, gazdasági, földrajzi helyzetükből adódó hátrányos helyzetű csoportjai érdekeinek megjelenítése, képviselete, érvényesítése;

-esélyegyenlőségi programok pénzügyi támogatása;

d.)munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 18. pont), ennek keretében különösen

-hátrányos helyzetű, alacsony képzettséggel rendelkező munkavállalók foglalkoztatására alkalmas munkahelyek létesítésének segítése;

-jogi és egyéb tájékoztató jellegű segítségnyújtás munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyeknek, őket foglalkoztatni szándékozó vállalkozásoknak, szervezeteknek;

e.)Euroatlanti integráció elősegítése(1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 19. pont), ennek keretében különösen

-a helyi gazdasági értékek, valamint a helyi és külföldi vállalkozások lehetőségeinek feltárása és létesítésének elősegítése, feltételeinek összehangolása; határmenti bányásztelepülések határokon átnyúló gazdasági és kulturális együttműködésének megteremtése,

-a települési önkormányzatok tevékenységének EU-s szakmai, módszertani segítése tanácsadással, információk eljuttatásával.

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI, A TAGDÍJ, ÉS A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület tagsága

12.)Az Egyesülethez mindazok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek csatlakozhatnak, amelyek az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A tagok jogai és kötelességei

13.)A tagok jogai:

a.)részt vehetnek – jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjük útján – az Egyesület tevékenységében, rendezvényein; a célok, feladatok meghatározásában, az Alapszabály megalkotásában, módosításában, az Egyesület munkaszervezeteinek kialakításában;

b.)választhatnak és választhatók az Egyesület szerveibe, tisztségeibe (jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjük útján választhatnak, illetve képviselőjük választható);

c.)igényelhetik az Egyesület szakmai segítségét;

d.)igénybe vehetik az Egyesületbe tömörült tagok szakértelmét;

e.)igényelhetik az Egyesület munkaszervezeteinek szolgáltatásait;

f.)igénybe vehetik az Egyesület tagjai részére megállapított kedvezményeket;

g.)javaslatokat tehetnek – jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjük útján – az Egyesületet érintő bármely kérdésben;

h.)indítványokat tehetnek, kérdéseket intézhetnek – jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjük útján – az Egyesület tisztségviselőihez, betekinthetnek az Egyesület irataiba;

i.)részesedhetnek a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

14.)A tagok kötelességei:

a.)az Alapszabály rendelkezéseinek betartása;

b.)rendszeres részvétel – jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében képviselőjük útján – az Egyesület szerveinek munkájában, elősegítve a közös célok és feladatok megvalósulását;

c.)az önként vállalt feladatok teljesítése;

d.)az Egyesület közgyűlési határozatainak végrehajtása;

e.)az Egyesületi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása;

f.)a megállapított tagdíj határidőre történő kiegyenlítése;

g.)az Egyesületi vagyon megóvása lehetőség szerinti gyarapítása.

A tagdíj

15.)Az Egyesület tagjai az alábbiak szerinti tagdíj fizetésére kötelesek:

a.)A természetes személy és civil szervezet tagok éves tagdíja: 5.000,- Ft/év.

Az Egyesületi tag önkormányzatok által fizetendő éves tagdíj összege a tag önkormányzat – tárgyév január elsejei – lakosságszámának és az

a.)egy főre eső tagdíjhányadnak a szorzata. A tagdíjhányad mértéke: 40,- Ft/fő.

b.)Az a.) és b.) pontba nem tartozó jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok által fizetendő éves tagdíj mértéke: 20.000,- Ft/év.

16.)A tagok az éves tagdíjat két egyenlő részletben, a tárgyév március 15. illetve augusztus 15. napjáig kötelesek megfizetni.

17.)A tagdíj mértékét – a várható költségek figyelembevételével – a Közgyűlés évente állapítja meg.

Az egyesületi tagság megszűnése

18.)Az Egyesületi tagság megszűnik:

a.)az Egyesületből való kilépéssel;

b.)tagdíj, illetve vállalt anyagi támogatás megfizetésének – 6 hónapnál hosszabb ideig, felszólítás ellenére történő – elmulasztásával;

c.)a tag kizárásával;

d.)természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag jogutód nélküli megszűnésével.

Tag kilépése

19.)Egyesületből kilépni a naptári év utolsó napjával lehet, úgy, hogy ezt a szándékot az Egyesület Elnökével a tárgyév szeptember 30-ig írásban közölni kell.

Tag kizárása

20.)A tag kizárására az Alapszabály súlyos, illetve ismételt megszegése esetén kerülhet sor; a kizárásról a Közgyűlés dönt.

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

Az Egyesület szervei

21.)Az egyesület szervei:

a.)Közgyűlés,

b.)Elnökség,

c.)Ellenőrző Bizottság.

 

Tovább ---> 1. A Közgyűlés